top of page

Her er svar på noen spørsmål som ofte stilles i forbindelse med  Identitets orientert Psykotraume teori og- terapi (IoPT) og intensjonmetoden:

Konfidensialitet

Alle deltagere i en gruppe må signere en avtale om taushetsplikt og at enhver tar ansvar for seg selv. Hvis en terapeut er med sin klient, eller en lege er med sin pasient til en resonansprosessgruppe, må de også signere taushetserklæringen.

Hva betyr resonansgiver?

Når vi gjør resonansprosesser i en gruppe, er resonansgivere deltagere som klienten velger for å resonnere ordene i hans/hennes intenssjonssetning. Noen ganger melder deltagere seg på kurset for å få være resonansgiver, uten egen resonansprosess. Noen gjør det for å bli kjent med arbeidet, andre fordi de har erfaring med at å være resonansgiver for andre også kan gi de selv god læring og nye innsikter.

Det er klienten som velger resonansgivere for ordene sine, og den som blir spurt om å resonnere med et ord fra klientens intensjon, kalles resonansgiver. Den som blir spurt om å være resonansgiver kan selv velge om de ønsker det eller ikke. Som resonansgiver går du i resonans med ordet du er valgt for. Traumeterapeuten forklarer nærmere om hva det betyr å gå i resonans. Å gå i resonans er som en «fininnstilling/et ekko» i forhold til klientens følelser og fornemmelser i forbindelse med akkurat det ordet du er i resonans med i akkurat denne intensjonssetningen som klienten har skrevet på tavlen.

Hva skjer etter resonansprosessen?

Når klient og terapeut avslutter prosessen, takker  klienten resonansgiverne for at de gikk i resonans med hans/hennes ord. Terapeuten og klienten kan bruke litt tid på å snakke sammen, og terapeuten kan gi innspill basert på sin kompetanse innen teori og dynamikkene i resonansprosessen, men det er alltid bare klienten selv som bestemmer hva som er relevant for seg. Prosessen blir ikke «de-briefed» eller diskutert av gruppen. Når prosessen er over er det opp til klient og terapeut å snakke sammen for klientens integrering og eventuelt videre steg i terapien.

 

Litt om faglig standard og etiske retningslinjer for tilbydere av IoPT i Norge

På grunnlag av utdanning innen traume- og tilknytningsteori, samt andre fagområder, kan Traumeterapeuten tilby denne terapien, IoPT med intensjonsmetoden. I Norge er de som er utdannet og har fullført kriteriene til å tilby Franz Rupperts IoPT traumeterapi medlemmer i Norsk Traumeterapeutforening (www.traumeterapeutforeningen.no).

Dette betyr at de har fullført den nødvendige utdanning og praksisperiode for å kalle seg Traumeterapeut IoPT. De følger Traumeterapeutforenigens etiske retningslinjer. Foreningen har også en klageordning gjennom faglig etisk råd.

Faglig etisk råd er NTF s kvalitetssikrings- og utviklingsorgan som skal sikre faglig etisk praksis. Rådet skal, med utgangspunkt i «NTFs vedtekter», «Etiske prinsipper for traumeterapeuter tilsluttet NTF» og «Retningslinjer for behandling av klager»:

Fremme IoPT traumeterapeuters faglig-etiske standard, være et rådgivende organ for NTFs styre og for medlemmer i faglig-etiske spørsmål, behandle klage- og tvistesaker som bringes inn for rådet i henhold til «Retningslinjer for behandling av klager» og

være rådgivende organ for styret ved eventuell revurdering av «vedtekter for NTF», «Etiske prinsipper for traumeterapeuter IoPT tilsluttet NTF» og «Retningslinjer for behandling av klager».

Medlemmer til Faglig etisk råd velges av generalforsamingen.

For tilbydere av traumeterapi IoPT som oppfyller kriteriene se www.traumeterapeutforeningen.no.

bottom of page